Pas på ydelsens betegnelse i fakturaer

Advokat Holger Schöer, Kromann Reumert. Pressefoto.
Advokat Holger Schöer, Kromann Reumert. Pressefoto.

Landsretten tog for nyligt stilling til spørgsmålet, om betegnelsen “Totalrådgivning” i en rådgivers faktura kunne begrunde, at der mellem rådgiver og bygherre også var indgået aftale om tilsyn, når der herom ikke var aftalt noget særskilt.

Omfanget af arkitektens ydelser

Sagen vedrørte mangelansvaret over for en entreprenør i forbindelse med en nyopført ejendom, herunder om der tillige var mangler ved det af arkitekten udførte arbejde.

Under sagen, som var anlagt både mod entreprenøren og arkitekten, kom det frem, at arkitekten hverken havde varetaget byggeledelse eller foretaget tilsyn med entreprenørs arbejde. Under sagen kom det endvidere frem, at entreprenøren ikke havde fuldt de for ejendommen udarbejdede beregninger, og at ejendommen led af væsentlige mangler.

Spørgsmålet for retten var så, hvad der var aftalt i forhold til arkitektens ydelser.

Under sagen gjorde bygherren gældende, at aftalen – ud over udarbejdelse af projektmateriale og indgåelse af entreprisekontrakt med entreprenøren – tillige omfattede byggeledelse og tilsyn med entreprenørens arbejde blandt andet med henvisning til arkitektens faktura, hvori “Totalrådgivning” var anført.

Men der forelå dog ingen skriftlig aftale herom.

Angivelse ikke afgørende

Byretten lagde i sin afgørelse vægt på, at arkitektens honorar, hvis størrelse bygherren på intet tidspunkt havde bestridt, ville have været væsentligt højere, hvis arkitekten også skulle agere byggeledelse og føre tilsyn med entreprenørens arbejde under udførelsen.

På baggrund heraf – og særligt henset til, at bygherren først meget sent reklamerede over arkitektens (manglende) ydelser – fandt byretten det ikke godtgjort, at arkitekten havde forpligtet sig til at foretage tilsyn.

Landsretten, som stadfæstede byrettens afgørelse – bemærkede supplerende, at angivelsen af “totalrådgivning” i arkitektens faktura ikke var tilstrækkeligt til at begrunde, at der tillige var indgået aftale om tilsyn.

Idet der ikke var grundlag for at påvise mangler ved arkitektens ydelser, blev denne frifundet over for bygherren.

Afgørelsen er et eksempel på, at det er vigtigt, at der hersker klarhed over rådgiverens ydelser, herunder disses omfang og karakter, når byggeriet først er igangsat.

Relateret indhold