Når el-arbejdet går helt i fisk

Advokat Holger Schöer, Holst, Advokater. Pressefoto.
Advokat Holger Schöer, Holst, Advokater. Pressefoto.

I forbindelse med byggeprojekter indgås der ofte aftale mellem bygherren og entreprenører om udførelsen af el-arbejdet. Dette kan involvere flere entreprenører og/eller leverandører, og hvis el-arbejdet udføres mangelfuldt, og det resulterer i en strømafbrydelse, kan det få store økonomiske konsekvenser i form af driftstab eller følgeskader.

I tilfælde hvor flere entreprenører har været involveret i udførelsen af el-arbejdet, bliver spørgsmålet, hvem der kan gøres ansvarlig for dette tab.

Knap 65.000 kg. døde fisk gav anledning til, at en voldgiftsret tog stilling til udstrækningen af en el-entreprenørs ansvar for følgeskader i forbindelse med en strømafbrydelse.

Sagen

I kendelsen gengivet i TBB2019.713 havde en bygherre og en el-entreprenør indgået en aftale, hvorefter el-entreprenøren skulle udføre alt el-arbejdet for bygherren i forbindelse med etableringen af et dambrug. Der var tale om fagentreprise. Endvidere var AB 92 samt Tekniqs standardforbehold af januar 2007 vedtaget.

Et forsyningsselskab skulle, efter aftale med bygherren, levere og montere el-tavlen, der indeholdt maksimalafbrydere. En anden entreprenør skulle installere et nødforsyningsanlæg, og i den forbindelse foretog sidstnævnte entreprenør en ombygning af maksimalafbryderne på el-tavlen.

Det viste sig, at maksimalafbryderne på el-tavlen var installeret forkert, hvilket resulterede i en strømafbrydelse. Bygherren led herved et tab på knap 2,3 millioner kroner, fordi fiskene i dambruget døde som følge af iltmangel. Spørgsmålet var herefter, hvem der kunne gøres ansvarlig for den fejlagtige indstilling af maksimalafbryderen og det heraf følgende tab.

Bygherren fremsatte krav om erstatning mod el-entreprenøren, idet bygherren gjorde gældende, at strømafbrydelsen skyldes el-entreprenørens fejl eller forsømmelse. Voldgiftsretten fandt det ikke for bevist, at el-entreprenøren havde foretaget den fejlagtige indstilling af de pågældende maksimalafbrydere.

Det fandtes derudover ikke godtgjort, at entreprenøren havde påtaget sig en aftalemæssig forpligtelse til løbende at sikre sig, at maksimalafbryderen var indstillet korrekt. Voldgiftsretten frifandt derfor el-entreprenøren.

Kendelsen

Kendelsen viser, at selvom en el-entreprenør har påtaget sig at udføre “alt el-arbejdet” for bygherren, bliver el-entreprenøren ikke ansvarlig for fejl begået af andre entreprenører, selvom dette har relation til el-arbejdet.

El-entreprenøren skal således selv have handlet ansvarspådragende for at kunne ifalde et ansvar, og denne bevisbyrde påhviler bygherren.

Dernæst viser kendelsen, at en entreprenør ikke har en forpligtelse til at kontrollere, føre tilsyn og kvalitetssikre andre entreprenørers leverancer til bygherren, medmindre der er indgået aftale om dette. Hvis man ønsker at pålægge en entreprenør en sådan pligt, er det således vigtigt at medtage dette i kontrakten.

Kendelsen viser også, at udførelse i fagentrepriser kræver, at bygherren er meget op-mærksom på grænsefladekoordineringen, hvilket i øvrigt har fundet vej til det nye AB18 aftalesystem.

Relateret indhold