CO2-udledning pålægges et loft fra 2027

Byggeriet skal gøres mere bæredygtigt, og der skal spares på CO2-emissionerne.
Byggebranchen skal gøres grønnere. Illustration: Colourbox.
Byggebranchen skal gøres grønnere. Illustration: Colourbox.

Byggebranchen i Danmark står foran en ny, grøn æra. Buzz-ordet er bæredygtighed, der fås i tre forskellige udgaver: den sociale, den økonomiske og den miljømæssige.

Målet skal nås via innovative løsninger, godt håndværk, smidige processer og mindre ressourceforbrug i byggeriet og ny regulering. Alt sammen er fremlagt i regeringens “Strategi for bæredygtigt byggeri“, der skal udstikke kursen for branchens fremtid og adressere problemerne.

Fem indsatsområder skal understøtte byggeriets grønne omstilling.

Mere klimavenligt byggeri og anlæg

Der vil fra 1. januar 2027 komme krav til den maksimale CO2-udledning fra nybyggeri. Grænseværdierne vil være en videreførelse af de reference- og grænseværdier for klimaaftryk fra bygninger, som Den frivillige bæredygtighedsklasse allerede indeholder.

Fossilfrie byggepladser og en undersøgelse af muligheden for at indføre CO2-reduktionshensyn i udbudsmaterialet er blandt initiativerne.

Holdbare bygninger af høj kvalitet

Der skal mere fokus på bygningers totaløkonomi fremfor anlægsøkonomi, der ikke tager højde for omkostninger til drift og vedligeholdelse af den færdige bygning.

Byggematerialer skal desuden i højere grad genbruges. Det kræver bedre dokumentation af materialernes egenskaber, især indholdet af problematiske stoffer og deres holdbarhed.

Endvidere skal brugen af ikke- fornybare råstoffer som sand og grus være mere hensigtsmæssig, mens viden om brugen af træ i byggeriet skal udbredes.

Ressourceeffektivt byggeri

Problemet med materialespild skal adresseres – i særdeleshed spildet under byggeriet opførelse. Fokus skal rettes mod større ressourceeffektivitet og cirkulær materialeanvendelse i design såvel som planlægning.

Årsagerne til fejl og mangler skal kortlægges, da fejl udbedres med nye materialer. Mængden af byggeaffald skal nedbringes via analyse og forbedringsforslag. Der skal laves en eksempelsamling for billigt og bæredygtigt byggeri, hvor klimavenlige løsninger og totaløkonomi præsenteres i en sammenhæng.

Energieffektive og sunde bygninger

Bygningers indeklima skal forbedres. Dårligt indeklimaet kan skyldes gamle vinduer og dårlig isolering og kræver desuden ekstra energi til opvarmning. Der skal med andre ord større fokus på drift, vedligeholdelse og energirenoveringer.

Der bliver bygget videre på de politiske aftaler såsom Grøn boligaftale, Aftale om kommunernes og regionernes økonomi i 2021 samt Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020.

Der skal også gives tilskud til energibesparelser i husholdninger og erhverv. Pr. 1. oktober 2020 er der indført et investeringstilskud til virksomheder, der konverterer væk fra fossil energi og energieffektiviserer. En lignende pulje for private så dagens lys 15. oktober 2020.

Digitalt understøttet byggeri

Udviklingen af tilgængelige og præcise digitale værktøjer og data skal understøttes, fordi bygge- og anlægssektoren er blandt de mindst digitaliserede sektorer i Danmark. Blandt problemerne er, at branchen for langsomt og ukoordineret tilegner sig de udviklede teknologier.

Med afsæt i Grøn boligaftale skal der laves en digitaliseringsindsats for den almene boligsektor, som skal udbygge og tilvejebringe en digital infrastruktur i sektoren.

Relateret indhold