Arbejdstilsynet tilstræber ensartet tilsyn i hele landet

Miljøministeriet har ikke data, der kan dokumentere, om det står værre til i nogle kommuner end i andre kommuner med hensyn til at efterleve reglerne.
Miljøministeriet har ikke noget overblik over, hvorvidt bygherrer efterlever reglerne for sortering og anmeldelse af byggeaffald. Foto: Colourbox.
Miljøministeriet har ikke noget overblik over, hvorvidt bygherrer efterlever reglerne for sortering og anmeldelse af byggeaffald. Foto: Colourbox.

Hvem har egentlig ansvaret for at de dele af Arbejdsmiljøloven og Miljøloven, der pålægger bygherren at sikre, at bygninger eller anlæg undersøges for miljø- og sundhedsskadelige stoffer inden renovering eller nedrivning, også efterleves i udkantskommunerne i samme høje grad, som de gør i Storkøbenhavn?

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) understreger i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at landets love gælder i hele landet. Miljøministeriet har ikke data, der kan dokumentere, om det står værre til i nogle kommuner end i andre kommuner med hensyn til at efterleve reglerne.

Arbejdstilsynet oplyser, kravene om undersøgelser i arbejdsmiljølovgivningen skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt herunder i forhold til risikoen for udsættelse for sundhedsskadelige stoffer:

– Arbejdstilsynet tilstræber, at tilsynet er ensartet i hele landet. Arbejdstilsynet har ikke data for, at der skulle være regionale forskelle, oplyses det.

Farligt affald

Siden 1. januar 2013 har det været bygherrens ansvar, at bygninger eller anlæg, der potentielt kan indeholde PCB, undersøges for PCB-holdige materialer inden nedrivning eller renovering. Det er derimod den affaldsproducerende virksomhed, som skal sikre, at der inden nedrivning eller renovering undersøges for andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer, og at der udtages et repræsentativt antal prøver.

Den affaldsproducerende virksomhed er ansvarlig for, at farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder altid udsorteres fra bygge- og anlægsaffaldet, og virksomheden skal også sikre, at affaldet kildesorteres, og at det, som er egnet til materialenyttiggørelse, også bliver nyttiggjort.

– Det er lettest at frasortere de problematiske materialer, før bygningen rives ned, og det kræver en omfattende og grundig forundersøgelse, oplyser ministeren.

Siden 1. januar 2013 har bygherren også været ansvarlig for at anmelde sit affald til kommunen, senest to uger inden nedrivningen påbegyndes.

Mangelfuldt

Det er dog Miljøstyrelsens opfattelse, at viden om de nye regler har været mangelfuld, hvorfor styrelsen i samarbejde med branchen og KL har gennemført en informationskampagne om anmeldereglerne.

Det er Miljøstyrelsens forventning, at kommunerne, i kraft af disse nye tiltag, fremover vil modtage langt flere anmeldelser af affald, før arbejdet påbegyndes, og det vil give kommunerne mulighed for at planlægge og føre et effektivt tilsyn med, at reglerne overholdes.

Relateret indhold