Byg-Erfa: Sådan øger koblede materialer i vandsinstallationer risikoen for korrosion

Når forskellige materialetyper kobles i brugsvandsinstallationer, kan der være forøget risiko for korrosion. Et af otte nye erfaringsblade om korrosion fra Fonden Byg-Erfa gennemgår risikofaktorer for korrosion i bygningers brugsvandsinstallationer på grund af kobling af materialer - og beskriver, hvordan de kan forebygges.
Foto: Byg-Erfa.
Foto: Byg-Erfa.

Byg-Erfa

  • Byg-Erfas erfaringsblade er en del af “alment teknisk fælleseje”.
  • De er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af 9 eksterne eksperter.
  • Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, BUILD, og Teknologisk Institut.
  • Kilde: Byg-Erfa.

Korrosion er en naturlig nedbrydningsproces af metaller, som kan reducere levetiden af bl.a. brugsvandsinstallationer.

I nogle tilfælde med store vandskader til følge.

Metaller, der anvendes i brugsvandinstallationer, udvindes fra malme under et stor energiforbrug og eksisterer derfor i en energirig tilstand.

Der er derfor en naturlig drivkraft for frigivelse af den oplagrede energi. Energien kan frigives, hvis metallet kemisk eller elektrokemisk bringes til en mere energifattig tilstand – dvs. korroderer.

En naturlig proces, som man skal sikre sig mod

– Det kan sammenlignes med at vand, der er placeret højt, gerne vil strømme til det laveste niveau, og dermed til den laveste energitilstand, fortæller Anette Alsted Rasmussen, landets førende ekspert på området. Hun er ph.d. og MSc Materials and Process Technology og indehaver af Corrosion Advice ApS.

– Skal du helt undgå korrosionsproblemer i brugsvandsinstallationer, er det ikke alene et spørgsmål om korrekt materialevalg og materialekvalitet. Det er også et spørgsmål om at sikre, at installation og drift gennemføres på en måde, så korrosionsrisikoen reduceres – og det er der både økonomiske og en klimamæssige gode grunde til at sætte sig ind i.

I samarbejde med Fonden Byg-Erfa sætter hun grundigt fokus på emnet korrosion via otte nye erfaringsblade.

Bladene gennemgår trinvis de forskellige kombinationer af metoder og materialer, så det er til at forstå for andre end materialeeksperter og kemikere.

Men korrosion er en kompleks proces

Den primære risiko for korrosion på grund af kobling af materialer i brugsvandsinstallationer opstår, når metaller af forskellig ædelhed kobles.

Det kan medføre bimetallisk korrosion og desuden kan koblinger af materialer også påvirke andre former for korrosionsmekanismer.

Det beskriver erfaringsbladet ‘Koblede materialer i brugsvandsinstallationer’ – som denne artikel tager udgangspunkt i.

Risikovurdering af bimetallisk korrosion i koblede materialer i drikkevand, afhængigt af arealforholdet mellem materialerne. Det er den del af materialernes overfladeareal, der aktivt indgår i den dannede korrosionscelle, som er relevant for arealforholdet. Kilde: Byg-Erfa.
Risikovurdering af bimetallisk korrosion i koblede materialer i drikkevand, afhængigt af arealforholdet mellem materialerne. Det er den del af materialernes overfladeareal, der aktivt indgår i den dannede korrosionscelle, som er relevant for arealforholdet. Kilde: Byg-Erfa.

Bimetallisk korrosion af et metal kan optræde, hvis følgende forhold er opfyldt samtidigt, anviser erfaringsbladet:

  • Elektrisk kontakt mellem metallet og et mere ædelt metal.
  • Tilstrækkelig stor forskel i materialernes ædelhed til at kunne drive en korrosionsproces.
  • Begge materialer er i kontakt med den samme ion-ledende væske, f.eks. drikkevand eller fugt på ydersiden af en installation, en såkaldt elektrolyt.

– Hvis disse faktorer er til stede, kan der dannes en såkaldt korrosionscelle. Korrosionsprocessen er en såkaldt elektrokemisk proces, hvor det korroderende metal kaldes anode, og det mere ædle materiale kaldes katode. Ved bimetallisk korrosion korroderer det mest uædle metal (anoden) fortrinsvis fremfor det mest ædle materiale (katoden). Det mest ædle materiale kan derfor opnå en beskyttelse mod korrosion, forklarer Anette Alsted Rasmussen og tilføjer:

– Derudover er der mange faktorer, der har indflydelse på hastigheden, hvormed korrosionen vil kunne forløbe. Det kan være materialetyper og arealforholdet mellem anode og katode, ledningsevne i elektrolytten (vandet), vandsammensætningen, overfladebeskaffenheden af materialerne, temperaturen m.m. Kompleksiteten af de mange indbyrdes afhængige faktorer betyder, at den reelle risiko for bimetallisk korrosion ofte må vurderes på baggrund af praktisk erfaring.

Erfaringsbladet indeholder retningslinjer for, hvordan man kan foretage en risikovurdering, uden nødvendigvis at have kendskab til alle de grundlæggende mekanismer.

Behov for videnudbredelse

Internationale studier viser, at ca. 15-35 procent af de direkte omkostninger forbundet med korrosionsskader kunne være undgået ved at drage nytte af allerede eksisterende viden og teknologi (NACE Impact Study 2016, red).

Der er med andre ord et massivt behov for udbredelse af denne viden, mener Anette Alsted Rasmussen, selvom hun har fuld forståelse for, hvorfor det er kompliceret stof at overskue i en travl hverdag.

– Mekanismerne forbundet med korrosion er ofte meget komplekse og afhænger af mange ofte indbyrdes afhængige faktorer. Og skal man undgå korrosionsproblemer i brugsvandsinstallationer er det ikke alene et spørgsmål om korrekt materialevalg og materialekvalitet, man skal også sikre, at installation og drift gennemføres på en måde, så korrosionsrisikoen reduceres, mener hun.

Byg-Erfa har udgivet følgende erfaringsblade om korrosion:

Rørmaterialer til bygningers brugsvandsinstallationer

Rørmaterialers holdbarhed i brugsvandsinstallationer afhænger af mange forhold, der kan være indbyrdes afhængige. Erfaringsbladet gennemgår de væsentligste risikofaktorer, der bør tages højde for ved valg og brug af forskellige rørmaterialer.

Korrosion i brugsvandsinstallationer – terminologi og mekanismer

Det er vigtigt at kende betydningen af de fagudtryk, som anvendes i forbindelse med skadesopklaring og forebyggelse af korrosion. Erfaringsbladet gennemgår terminologi og grundlæggende mekanismer i forhold til korrosion i brugsvandsinstallationer.

Korrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer

Brugsvandsinstallationer af rustfrit stål har normalt god langtidsholdbarhed. Der findes dog eksempler på, at rustfri stålinstallationer kan korrodere, og i så fald ses korrosionen typisk inden for de første år efter ibrugtagning. Erfaringsbladet gennemgår de faktorer, som kan medføre korrosion af rustfrit stål, anvendt i bygningers brugsvandsinstallationer. Bladet beskriver desuden, hvordan det kan forebygges.

Spaltekorrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer

Selv om man anvender rustfrit stål, som egner sig til de kloridkoncentrationer, der kan findes i dansk drikkevand og normalt har god langtidsholdbarhed, er der eksempler på, at der kan opstå spaltekorrosion mellem rør og fittings forholdsvis kort tid efter ibrugtagning. Erfaringsbladet gennemgår mulige årsager, relevante skadesopklaringsmetoder og beskriver forslag til tiltag, der kan reducere risikoen for spaltekorrosion.

Korrosion af varmforzinket stål i brugsvandsinstallationer

Varmforzinkede brugsvandsinstallationer er meget udsatte for korrosion. Risikoen afhænger af mange faktorer, blandt andet af brugsvandets sammensætning og af eventuelle koblinger til andre materialer. Erfaringsbladet gennemgår risici og beskriver forebyggende tiltag.

Korrosion af kobber i brugsvandsinstallationer

Kobber har som udgangspunkt god holdbarhed, når det anvendes i bygningers brugsvandsinstallationer. Risiko for fejl, der kan forårsage enten korrosion af kobberrørene, afgive kobber til vandet eller påvirke korrosionsrisikoen i andre installationsmaterialer, er dog til stede. Erfaringsbladet gennemgår risici og forebyggende tiltag.

Korrosion af messing i brugsvandsinstallationer

Messing anvendes i brugsvandsinstallationer til f.eks. fittings, fordelerrør og ventiler, der kan være belagt med et andet metal. Erfaringsbladet gennemgår risikofaktorer forbundet med korrosion af messing i brugsvandsinstallationer og beskriver forebyggende tiltag.

Koblede materialer i brugsvandsinstallationer

Når forskellige materialetyper kobles i brugsvandsinstallationer, kan der være forøget risiko for korrosion. Erfaringsbladet gennemgår risikofaktorer for korrosion i bygningers brugsvands installationer på grund af kobling af materialer og beskriver, hvordan de kan forebygges.

Relateret indhold