Boligunderskud koster milliarder

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Frem mod 2020 er der behov for knap 120.000 flere boliger i Danmark. Det gælder de eksisterende storbyområder. Og byggeri af storbyboliger er ikke kun en sag for byboerne. Hele samfundet lider tab ved dårlig produktivitet og mindre vækst, hvis der ikke er boliger nok. Jo større byerne er, jo større er tabet. Det viser en netop offentliggjort analyse.

Forklaringen er en såkaldt produktivitetspræmie som følge af en højere befolkningstæthed. I den store by med et godt boligudbud vil der være flere borgere med et højere uddannelsesniveau. Her vil viden hurtigt udveksles og omsættes, og specialisering af arbejdskraften og et bedre jobmatch bidrager også til øget produktivitet på det større arbejdsmarked.

Gevinsten tabes

Hvis boligmarkedet ikke matcher de mange potentielle tilflyttere, vil gevinsten blive tabt på jorden. International forskning peger på, at der ved en produktivitetspræmie svarende på 3,5 % stigning i produktiviteten vil et samfund som Danmark tabe godt 5 mia. kr. bruttoværditilvækst.

Det er et tab i dette leje, som Dansk Byggeri vurderer, at samfundet taber ved ikke at kunne levere de nødvendige boliger i vækstbyerne. Mange tilflyttere vælger i stedet randområder, og selvom tilflyttere deltager aktivt i byerne i økonomisk forstand, er det ifølge analysen ikke maksimalt, da den samfundsøkonomiske gevinst reduceres på grund af transporttid.

Vi oplever i disse år en stor tilflytning til de største byer i Danmark, men også mangel på boliger. Analysen understreger vigtigheden af, at de store bykommuner tager problemet meget alvorligt. Mangel på boliger koster dyrt på vækstbarometeret og dermed på Danmarks muligheder for at komme ud af krisen. År 2020 er desværre ikke fjern fremtid. Og hele processen med planlægning, projektering og byggeri af nye boliger tager tid. Så det er lige nu, at kommunerne skal ud af starthullerne.

Mere produktive

Dansk Byggeris analyse peger direkte på, at personer, der flytter til byen, bliver mere produktive, fordi de kommer på et mere effektivt arbejdsmarked, som tillader dem at specialisere sig eller finde et bedre jobmatch. Men de gør også mulighederne større for byens øvrige beskæftigede, da de bliver i stand til bedre at specialisere sig og nyder godt af videnspredningen. Dermed kan tilflyttere løfte hele byens potentiale.

Lars Storr-Hansen understreger, at borgerne skal have frit valg til at bosætte sig, hvor de gerne vil. Men ønsker man at nyde godt af de tilbud, storbylivet byder på, skal der være boliger, der matcher behovet.

Relateret indhold