Landskab: 10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg

Solceller er en del af den presserende grønne omstilling, og Danske Landskabsarkitekter opfordrer til, at der bliver udviklet en national strategi for udviklingen af de store solcelle-anlæg, der er under etablering over hele landet - vi har lavet 10 dogmer, der skal sikre, at vi får mest muligt ud af solcelleparkerne.
Fra venstre: Formand Martin Hedevang Andersen, bestyrelsesmedlemmer Signe Moos, Catrine Hancke og Emilie Kjeldsen Kjær. Fotokollage: Danske Landskabsarkitekter.
Fra venstre: Formand Martin Hedevang Andersen, bestyrelsesmedlemmer Signe Moos, Catrine Hancke og Emilie Kjeldsen Kjær. Fotokollage: Danske Landskabsarkitekter.

Den grønne omstilling er blot blevet endnu mere presserende efter, at FN’s Klimapanel i slutningen af februar udgav den 6. klimarapport, der dokumenterer klimaforandringernes konsekvenser for naturen og verdenssamfundet.

Hvis det ikke var nok til at accelerere den grønne omstilling, så er den aktuelle konflikt mellem Rusland og Ukraine endnu en anledning til at sætte skub i den grønne og vedvarende energiproduktion.

I 2030 vil knap 11.000 hektar landbrugsjord være dækket af solcelleanlæg i Danmark – Vi mener, at der er behov for at etablere en landsdækkende strategi for solcelleanlæg

Danske Landskabsarkitekter

I en pressemeddelelse fremlægger Europa-kommissionen REPowerEU, der er en plan, som skal gøre Europa mere uafhængig af russiske fossile brændstoffer.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen udtaler blandt andet “Vi kan ganske enkelt ikke forlade os på en leverandør, som eksplicit truer os. (…) Jo hurtigere vi skifter over til vedvarende energi og hydrogen i kombination med større energieffektivitet, jo hurtigere vil vi for alvor være uafhængige og herre over vores energisystem.” Omstillingen til vedvarende energi har således både klimamæssige, økonomiske og nu også geopolitiske konsekvenser.

Hos Danske Landskabsarkitekter arbejder vi strategisk med at nedsætte klimapåvirkningen og gennem energilandskaber udvide den bæredygtig energiproduktion i Danmark – blandt andet ved at påvirke rammerne for etableringen af solcelleparker i det åbne land.

Ifølge Energistyrelsen er der aktuelt 112 nye solcelleprojekter under udvikling, hvilket betyder, at der i 2030 vil være knap 11.000 hektar landbrugsjord, som er dækket af solcelleanlæg i Danmark.

Vi mener, at der ikke i tilstrækkelig grad stilles krav til, hvad de store energilandskaber skal bidrage med.

Behov for en landsdækkende strategi for solcelleparker i det åbne landskab

Danske Landskabsarkitekter opfordrer derfor til, at der tages politisk initiativ til en proaktiv planlægning af fremtidens solcelleanlæg, så den grønne omstilling af Danmarks energiproduktion ikke sker på bekostning af de landskabelige værdier og muligheden for at øge biodiversiteten.

Vi mener, at der er behov for at etablere en landsdækkende strategi for solcelleanlæg.

Strategien skal udstikke rammerne for de mest energi- og økonomisk fordelagtige placeringer af solcelleanlæg, der er æstetisk velintegrerede i landskabet, giver lokalbefolkningen adgang til nye rekreative oplevelseslandskaber, skaber levesteder for planter og dyr, etablerer rammer for friluftsliv og resulterer i nye herlighedsværdier.

Strategien skal derudover sikre demokratiske processer, at vi opnår den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne, øget biodiversitet og forbedret naturkvalitet. At indfri disse potentialer kræver et paradigmeskifte, hvor staten, kommuner, private virksomheder, forskere, miljøorganisationer og lokale borgere går sammen.

Derfor har vi i Danske Landskabsarkitekter opstillet 10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg.

Vores håb er, at de 10 solcelledogmer sikrer, at vi udvikler vores solcelleanlæg på den mest fordelagtige måde – til gavn for både miljø, borgere, biodiversiteten og øget geopolitisk uafhængighed af energileverancer.

10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg

1. Indtænk solcelleanlæg i relevante nationale strategier eksempelvis ved at indskrive solcelleanlæggene i Planloven.

2. Udfør grundig landskabsanalyse og stil krav om æstetisk stillingtagen tilskala, holistiske kvaliteter og kulturarv.

3. Afsøg mulighed for bynær placering, inden det åbne land tages i brug.

4. Planlæg ud fra demokratiske principper, hvor naboer og lokalbefolkning inddrages.

5. Stil krav om naturindhold og drift, som fremmer biodiversitet.

6. Planlæg anlæg med multifunktionalitet som eksempelvis rekreative forbindelser og adgang til naturen.

7. Placer anlæg på arealer planlagt til fremtidig byudvikling.

8. Planlæg med midlertidighed, fastsæt udløbsdato.

9. Sørg for regional/tværkommunal koordinering af ovenstående krav til energiselskaberne.

10. Inddrag landskabsarkitekternes fagkompetencer.

Relateret indhold