Byggeri i klemme mellem kommune og myndigheder

Hvor går grænsen for, hvad myndighederne kan forlange af borgere, der har handlet i god tro i forbindelse med et byggeri?
Ejeren af seks ferieboliger i Nordjylland er blevet dømt til at nedrive boligerne, selv om byggetilladelsen var i orden. Foto: Colourbox.
Ejeren af seks ferieboliger i Nordjylland er blevet dømt til at nedrive boligerne, selv om byggetilladelsen var i orden. Foto: Colourbox.

Kan man opføre en bygning, hvortil man har byggetilladelse, og så alligevel blive tvunget til at rive den ned igen? Spørgsmålet er aktuelt omkring en sag fra Rønbjerg, hvor en bygningsejer af Naturstyrelsen er bedt om – og senere dømt til – at nedrive fire feriehytter, opført for ti år siden, og hvortil bygningsejeren i forvejen havde sikret sig både landzone- og byggetilladelse.

Men der er ingen nåde hos Naturstyrelsen, der oplyser, at seks feriehytter ligger på et areal ved Rønbjerg Havn, hvoraf en del af arealet i 2003 blev omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinje på 300 meter. Fire af de seks hytter kom derved til at ligge inden for strandbeskyttelseslinjen.

Fik byggetilladelse

Den daværende Løgstør Kommune gav i juli 2004 landzonetilladelse til opførelse af seks hytter, og i september 2004 overtog den nuværende ejer arealet.

Det fremgår af skødet, at køber er bekendt med, at der er noteret strandbeskyttelse på ejendommen. I november 2004 meddelte Løgstør Kommune byggetilladelse til opførelse af de seks feriehytter. Kommunen oplyste samtidig ejeren om, at byggeriet ikke var i strid med en række love, blandt andet Planloven og Naturbeskyttelsesloven, og hytterne blev opført i 2005.

I 2006 klagede en nabo imidlertid til Naturklagenævnet over kommunens landzonetilladelse, og derfor udarbejdede Løgstør Kommune en ny lokalplan, der skulle muliggøre hytterne. Arealet blev overført til byzone.

Nej til ophævelse

Området, hvor hytterne er opført, må ifølge lokalplanen anvendes til bebyggelser og anlæg, der er havnerelaterede. I 2007 søgte den nye Vesthimmerlands Kommune om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet i området, men der blev givet afslag. Kommunen søgte samtidig om at få dispensation fra strandbeskyttelseslinjen med henblik på at lovliggøre de opførte hytter.

I 2008 ophævede Naturklagenævnet kommunens landzonetilladelse med henvisning til, at den var i strid med lokalplanen for området.

Det fremgår af afgørelsen, at feriehytter ikke er omfattet af den undtagelsesmulighed, der i Naturbeskyttelsesloven gælder for havneanlæg og arealer, der i en lokalplan er udlagt til havneformål. Ifølge lovens forarbejder kan hotelbyggeri, ferie- og fritidsbebyggelse og boligbyggeri ikke henregnes til havneformål.

Tabte retssag

Ejeren af hytterne har anlagt retssag mod Natur- og Miljøklagenævnet ved Retten i Aalborg, der i 2012 frifandt klagenævnet, og dommen blev senere stadfæstet i Vestre Landsret. Derved står det fast, at selv om den pågældende ejer af bygningerne har haft myndighedernes tilladelse til at opføre dem, skal de nu rives ned.

Naturbeskyttelsesloven indeholder ikke dispensationsmuligheder, der kan tages i anvendelse i den aktuelle sag, selv om Vestre Landsret i dommen til den aktuelle sag peger på, at der er sket en sagsbehandlingsfejl fra kommunens side.

I henhold til Bygningsreglementet skal kommunalbestyrelsen undersøge, om et byggearbejde er i strid med anden lovgivning, herunder Naturbeskyttelsesloven, inden der gives byggetilladelse.

Relateret indhold